Zawieszenie działalności gospodarczej.

Blog ten powinien w zasadzie zajmować się tematem tworzenia nowych działalności, niestety w związku z pandemią tematem wiodącym jest to jak przetrwać to „tsunami” dla gospodarki. Dlatego też dzisiaj zajmę się tematem „off topic”

Od momentu rozpoczęcia ogólnej kwarantanny, pojawiają się pytania o różne rozwiązania zmierzające do minimalizacji strat. Przedsiębiorcy pytają mnie m.in. o zawieszenie działalności. W związku z powyższym postaram się skrótowo przedstawić tą instytucję.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej to czasowe, zależne wyłącznie od woli przedsiębiorcy, zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. W polskim prawie możliwość zawieszenia działalności gospodarczej reguluje ustawa Prawo Przedsiębiorców.

Chęć zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej może wynikać z różnych przyczyn. Przyczyny w zasadzie nie mają znaczenia dla możliwości skorzystania z zawieszenia.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wyłącza możliwość wykonywania tej działalności i osiągania z niej przychodów, jednocześnie zwalnia przedsiębiorcę od płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłacania zaliczek na podatki.

Zawieszenie wykonywanie działalności gospodarczej uregulowane w Prawie Przedsiębiorców jest możliwe tylko przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników.

Ograniczenie to dotyczy wyłącznie zatrudnienia pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie wyklucza natomiast zatrudnienia pracowników na innej podstawie, np. umowie o dzieło lub umowie zlecenia. Umowy cywilnoprawne zawarte przed zawieszeniem działalności, nie ulegają rozwiązaniu na skutek zawieszenia, nie mogą jednak być wykonywane w sposób, który świadczyłby o prowadzeniu działalności.

Wyjątek stanowi możliwość zatrudniania pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może on zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Podobnie przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może:
1) wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywać zawarte wcześniej umowy;
2) przyjmować należności;
3) zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5) osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

Podczas zawieszenia przedsiębiorca jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na takich samych zasadach jak przedsiębiorca wykonujących działalność gospodarczą.

Co wydaje się oczywiste w czasie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca powinien wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, z których nie zwalnia go wprost ustawa.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.