Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych.

W związku z tym, że mamy  Dzień Kobiet, to dzisiaj wpis przeznaczony przede wszystkim dla Pań.

Planując rozpoczęcie działalności na własnych rachunek warto zapoznać się z zasadami uzyskiwania zasiłku macierzyńskiego.

Oczywiste jest, iż zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka.  Przysługuje on również w niektórych przypadkach przyjęcia dziecka na wychowanie.

Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i terminowe opłacanie składek z tego tytułu.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego nie ma obowiązku wcześniejszego opłacania składek przez 3 miesiące. Wystarczy opłacić składkę za jeden miesiąc aby otrzymać to świadczenie. Możesz zatem rozpocząć opłacanie składki w trakcie ciąży.

Ubezpieczenie chorobowe jak już wcześniej wspomniałem jest dobrowolne co oznacza, że samemu można zadecydować w jakiej wysokości będzie opłacana składka i tym samym wpłynąć na wysokość późniejszego świadczenia.

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Przepisy ustalają minimalną i maksymalną wysokość podstawy wymiaru tej składki. Minimalna wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego na dany rok. Na rok 2014 minimalna podstawa wymiaru to kwota 2.247,60 zł . Minimalna składka chorobowa liczona od tej kwoty wyniesie więc 55,07 zł. Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składek nie może z kolei przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek i wynosi w 2014r. 9.365zł. Zatem maksymalna składka w 2014r. wyniesie 229,44 zł

W powyższych granicach można zadecydować w wysokości opłacanej składki. Oczywiście zgłoszenie i opłacanie najwyższej dopuszczalnej podstawy w okresie branym do wyliczenia zasiłku oznacza zasiłek w najwyższej wysokości.

Na okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego składa się:

 • urlop macierzyński w wymiarze jak niżej, z którego może skorzystać wyłącznie matka,
 • dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i 8 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka z którego może skorzystać matka lub ojciec,
 • urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni z którego może skorzystać matka lub ojciec,
 • urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, z którego może korzystać ubezpieczony ojciec dziecka,

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.

Korzystający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego , urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego może jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do zasiłku.  Inaczej zatem niż w przypadku przebywania na zasiłku chorobowym, który jest przyznawany z uwagi na niezdolność do pracy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wylicza się  biorąc pod uwagę podstawę, od której przedsiębiorca opłaca składki.
W pierwszej kolejności oblicza się średnią podstawę dla ostatnich 12 miesięcy, w których było opłacane ubezpieczenie chorobowe a gdy  nie upłynęło 12 miesięcy opłacania składek to za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Od tak wyliczonej średniej odejmuje się 13,71% podstawy wymiaru składek.
Aby wyliczyć stawkę zasiłku za jeden dzień przebywania na urlopie macierzyńskim otrzymaną kwotę dzieli się przez 30. następnie aby uzyskać kwotę zasiłku za okres pozostawania na zasiłku w danym miesiący należy pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

Zasiłek macierzyński wypłacany w trakcie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego stanowi 100% wyliczonego zasiłku, w przypadku urlopu rodzicielskiego zasiłek wyniesie 60%. Można też zadeklarować w terminie 14 dni od urodzenia dziecka chęć skorzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wtedy przez okres tych urlopów zasiłek będzie wynosił 80%.

Zasiłek macierzyński za tzw. urlop ojcowski to 100% podstawy zasiłku.

Aby otrzymać zasiłek macierzyński przedsiębiorca musi  złożyć do ZUS następujące dokumenty:

1. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3. Zaświadczenie na formularzu ZUS Z- 3b, który możesz ściągnąć TUTAJ

W dzisiejszych czasach gdzie mobilność międzynarodowa jest powszechna warto wiedzieć, że  dokumentem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą jest:

 • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywana datę porodu zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem – za okres przed porodem,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu,

Nie wymaga się przetłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich  oraz aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o zasiłek macierzyński.

Jeżeli ZUS wydał decyzję o odmowie przyznania świadczeń a ty się z tym nie zgadzasz, masz prawo się odwołać. O odwołaniu od decyzji ZUS możesz poczytać na innym naszym blogu www.odwolanieoddecyzjizus.pl

CO NAS CZEKA ?

Od 1 stycznia 2015 r. być może zmienią się zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wypłacanego. Osoby opłacające dobrowolne składki na to ubezpieczenie z tytułu działalności gospodarczej będą mogły uzyskać wyższy zasiłek dopiero po 12 miesiącach opłacania składek od podniesionej podstawy wymiaru składek.


Komentarze

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych. — 1 komentarz

 1. Pingback: Zasiłek macierzyński – wpis odsyłający | Odwołanie od decyzji ZUS | Odwołanie od decyzji ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.