Spółka partnerska – podstawy.

Spółka partnerska nie jest bardzo popularna, a szkoda bo niektóre zawody powinny częściej z niej korzystać.

Z definicji ustawowej: „Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.„ Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów

Jak do tej pory nie została w polskim prawie przyjęta definicja wolnego zawodu. W związku z tym ustalono, że z punktu widzenia spółki partnerskiej wolnymi zawodami są tylko te zawody, które zostały wymienione w Kodeksie spółek handlowych i odrębnych ustawach.

Najistotniejszą cechą tej spółki, jest to, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi też odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Powszechna jak się wydaje jest wiedza, że partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego.

Powyższa lista jest jednak szersza i obejmuje również: aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentystę, lekarza weterynarii, pielęgniarkę, położną, rzeczoznawcę majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Pogrubieniem zaznaczyłem powyżej te zawody, które moim zdaniem zbyt rzadko korzystają z tej formy działalności choć dla nich wydaje się ona korzystna.

Na koniec przedstawiam podstawowe cechy spółki partnerskiej:

  • powstaje z chwilą wpisu do KRS,
  • nie posiada osobowości prawnej,
  • posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych – jest zatem podmiotem w przeciwieństwie do spółki cywilnej,
  • istnieją ograniczenia co do partnerów – wyłącznie osoby fizyczne wykonujące wolny zawód,
  • odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów jest ograniczona, (możliwa jest jednak rezygnacja z tego ograniczenia),
  • brak wymagań kapitałowych do powstania spółki,
  • prowadzenie spraw spółki partnerzy mogą przekazać zarządowi,
  • nie ma konieczności prowadzenia pełnej księgowości,

Dla wnikliwych podaję, że przepisy regulujące zagadnienia spółki partnerskiej to przede wszystkim art. 86 i następne ksh ale również przez odesłanie niektóre przepisy dotyczące spółki jawnej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.