Przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę.

Może się zdarzyć tak, że prowadzenie działalności jednoosobowej nie będzie już adekwatne do rozmiarów firmy i odpowiedzialności z jaką się ona wiąże.

Nie trzeba w takim wypadku zakładać nowego podmiotu. Może okazać się, choć nie zawsze, iż korzystne będzie przekształcenie.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą   może bowiem przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową
Spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wtedy wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka co do zasady   pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.
Po przekształceniu Przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat.

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymagane jest:
1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
3) powołania członków organów spółki przekształconej;
4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego
Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.
Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
2) projekt aktu założycielskiego (statutu);
3) wycenę składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego;
4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia.

Każdy plan przekształcania musi zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. W tej kwestii na wniosek przedsiębiorcy sąd rejestrowy wyznacza   biegłego rewidenta.   Biegły rewident, sporządza na piśmie szczegółową opinię i składa ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu. Ma na to maksymalnie 2 miesiące

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
2) wysokość kapitału zakładowego;
3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.


Ostatnim etapem jest złożenie wniosku o wpis przekształcenia do rejestru i wykreślenie z CEIDG.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.