Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych.

W związku z tym, że mamy  Dzień Kobiet, to dzisiaj wpis przeznaczony przede wszystkim dla Pań.

Planując rozpoczęcie działalności na własnych rachunek warto zapoznać się z zasadami uzyskiwania zasiłku macierzyńskiego.

Oczywiste jest, iż zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka.  Przysługuje on również w niektórych przypadkach przyjęcia dziecka na wychowanie.

Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i terminowe opłacanie składek z tego tytułu.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego nie ma obowiązku wcześniejszego opłacania składek przez 3 miesiące. Wystarczy opłacić składkę za jeden miesiąc aby otrzymać to świadczenie. Możesz zatem rozpocząć opłacanie składki w trakcie ciąży.

Ubezpieczenie chorobowe jak już wcześniej wspomniałem jest dobrowolne co oznacza, że samemu można zadecydować w jakiej wysokości będzie opłacana składka i tym samym wpłynąć na wysokość późniejszego świadczenia.

Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Przepisy ustalają minimalną i maksymalną wysokość podstawy wymiaru tej składki. Minimalna wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego na dany rok. Na rok 2014 minimalna podstawa wymiaru to kwota 2.247,60 zł . Minimalna składka chorobowa liczona od tej kwoty wyniesie więc 55,07 zł. Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składek nie może z kolei przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek i wynosi w 2014r. 9.365zł. Zatem maksymalna składka w 2014r. wyniesie 229,44 zł

W powyższych granicach można zadecydować w wysokości opłacanej składki. Oczywiście zgłoszenie i opłacanie najwyższej dopuszczalnej podstawy w okresie branym do wyliczenia zasiłku oznacza zasiłek w najwyższej wysokości.

Na okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego składa się:

 • urlop macierzyński w wymiarze jak niżej, z którego może skorzystać wyłącznie matka,
 • dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i 8 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka z którego może skorzystać matka lub ojciec,
 • urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni z którego może skorzystać matka lub ojciec,
 • urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, z którego może korzystać ubezpieczony ojciec dziecka,

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.

Korzystający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego , urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego może jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do zasiłku.  Inaczej zatem niż w przypadku przebywania na zasiłku chorobowym, który jest przyznawany z uwagi na niezdolność do pracy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wylicza się  biorąc pod uwagę podstawę, od której przedsiębiorca opłaca składki.
W pierwszej kolejności oblicza się średnią podstawę dla ostatnich 12 miesięcy, w których było opłacane ubezpieczenie chorobowe a gdy  nie upłynęło 12 miesięcy opłacania składek to za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Od tak wyliczonej średniej odejmuje się 13,71% podstawy wymiaru składek.
Aby wyliczyć stawkę zasiłku za jeden dzień przebywania na urlopie macierzyńskim otrzymaną kwotę dzieli się przez 30. następnie aby uzyskać kwotę zasiłku za okres pozostawania na zasiłku w danym miesiący należy pomnożyć tak uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

Zasiłek macierzyński wypłacany w trakcie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego stanowi 100% wyliczonego zasiłku, w przypadku urlopu rodzicielskiego zasiłek wyniesie 60%. Można też zadeklarować w terminie 14 dni od urodzenia dziecka chęć skorzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wtedy przez okres tych urlopów zasiłek będzie wynosił 80%.

Zasiłek macierzyński za tzw. urlop ojcowski to 100% podstawy zasiłku.

Aby otrzymać zasiłek macierzyński przedsiębiorca musi  złożyć do ZUS następujące dokumenty:

1. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3. Zaświadczenie na formularzu ZUS Z- 3b, który możesz ściągnąć TUTAJ

W dzisiejszych czasach gdzie mobilność międzynarodowa jest powszechna warto wiedzieć, że  dokumentem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą jest:

 • zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywana datę porodu zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem – za okres przed porodem,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu,

Nie wymaga się przetłumaczenia na język polski zaświadczeń lekarskich  oraz aktów urodzenia dziecka wystawionych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w języku urzędowym tych państw

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o zasiłek macierzyński.

Jeżeli ZUS wydał decyzję o odmowie przyznania świadczeń a ty się z tym nie zgadzasz, masz prawo się odwołać. O odwołaniu od decyzji ZUS możesz poczytać na innym naszym blogu www.odwolanieoddecyzjizus.pl

CO NAS CZEKA ?

Od 1 stycznia 2015 r. być może zmienią się zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wypłacanego. Osoby opłacające dobrowolne składki na to ubezpieczenie z tytułu działalności gospodarczej będą mogły uzyskać wyższy zasiłek dopiero po 12 miesiącach opłacania składek od podniesionej podstawy wymiaru składek.

Czym właściwie jest spółka cywilna ?

Spółka cywilna to umowa a nie podmiot !

To podstawowa, kwestia którą jednak ciężko przyswoić. Trudno sobie uświadomić, że skoro jest np. sklep, jest pieczątka to nie ma podmiotu. Może to nie będzie do końca dobre porównanie ale jako pierwsze przyszło mi do głowy – jak mawiał jeden z moich wykładowców na uczelni: to, że goście przyszli, wódka była i stół pełny to jeszcze nie przesądza o tym, że jest małżeństwo 🙂

Żaden przepis prawa nie przyznaje spółce ani atrybutu osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. Skoro zatem nie jest ona podmiotem prawa, nie przysługuje jej zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa ani procesowa. Spółka cywilna nie zawiera umów, nie występuje przed sądem nie nabywa własności rzeczy.

Z pewnością nie ułatwi zrozumienia powyższego fakt, że brak podmiotowości prawnej nie stoi na przeszkodzie aby niektóre przepisy traktowały spółki cywilne jako podmioty unormowanych w tych przepisach stosunków prawnych. W szczególności spółkę cywilną należy uznać za pracodawcę, jeżeli zatrudnia ona pracowników, spółka cywilna otrzymuje numer identyfikacji podatkowej NIP, jest też podatnikiem podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

Skoro, spółka cywilna to umowa to należy skupić się na stronach tej umowy czyli wspólnikach.

Wspólnikiem może być każdy podmiot prawa któremu przepisy przyznają zdolność prawną. Będzie to więc osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Wspólnikiem spółki nie będzie jednak organizacja, która nie posiada zdolności prawnej czyli np. inna spółka cywilna. Wspólnikami spółki cywilnej mogą też być małżonkowie,  ale to już temat na osobny wpis.

To, że spółka jest umową oznacza, że wspólników powinno być co najmniej dwóch.

Krótkie podsumowanie.

Brak podmiotowości prawnej spółki cywilnej oznacza, że:

1) umowy zawierają wszyscy wspólnicy, a nie spółka;
2) przed sądami występują wspólnicy a nie spółka; (nie można pozwać spółki cywilnej ani spółka cywilna nie może być powodem)
3) podmiotami praw i obowiązków również nie będzie spółka a wszyscy wspólnicy;
4) majątek nabywany do prowadzenia działalności będzie majątkiem wspólnym wspólników, będzie to współwłasność łączna czyli bezudziałowa (podobnie jak przy współwłasności małżeńskiej)
5) odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności ponoszą wspólnicy solidarnie co oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Trochę off topic czyli o fundacji słów kilka.

W zasadzie na tym blogu zajmuje się zakładaniem firm czyli mówiąc kolokwialnie podpowiadaniem jak zacząć zarabiać pieniądze. Nie powinienem zatem zajmować się tutaj fundacjami, które nawet intuicyjnie, odbierane są przez większość jako podmioty przeznaczone do zupełnie  innych celów.

Nie mniej jednak postanowiłem poświęcić temu problemowi co najmniej jeden wpis.

Faktem jest , że powstają fundacje, których  faktyczne cele tak naprawdę odbiegają i to znacznie od celów jakie powinny charakteryzować tego rodzaju organizacje. W gmatwaninie przepisów prawnych pomysłowi Polacy znajdują furtki do łatwego zysku przy wykorzystaniu fundacji. Niestety dzieje się to w majestacie prawa bo ustawodawca, choć reaguje to uważam, że za późno i często mało skutecznie.

Nie będę wskazywał jak wykorzystać fundacje do celów, o których napisałem wyżej bo osobiście nie pochwalam takich konstrukcji. Napisze jednak skąd ten problem wynika.

Zakres swobody tworzenia fundacji jest ograniczony ustawowo. Cele fundacji muszą być zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą one mieć charakter społecznie lub gospodarczo użyteczny. Określenie celu jest elementem konstytutywnym każdej fundacji.

Diabeł tkwi właśnie w przedostatnim zdaniu. Ustawa o fundacjach stanowi bowiem, że fundacje mogą być ustanawiane również do realizacji celów gospodarczo użytecznych. Taki zapis ustawowy tak naprawdę wypacza sens  fundacji, gdyż cel gospodarczo użyteczny nie musi być jednocześnie społecznie użyteczny. Oba rodzaje opisanych w ustawie celów (społecznie użyteczny i gospodarczo użyteczny) są zatem równoprawne i mogą być realizowane zarówno równocześnie jak i alternatywnie.

Jest to moim (i nie tylko moim) zdaniem, jedna z głównych przyczyn niewłaściwego działania niektórych fundacji. Faktycznie powinno być tak, że cele fundacji powinny być zawsze i wyłącznie społecznie użyteczne a działalność gospodarcza jedynie prowadzić do realizacji tych celów. Takie ujęcie myślę, że pozwoliłoby na zdelegalizowanie kilku „ciekawych” fundacji.

Na koniec dodam tylko, że zakładając swoja firmę możesz spotkać się właśnie z takimi fundacjami i gwarantuję Ci, że na pewno poznasz, że chodzi o taką organizację, o której piszę.

Dla kogo spółka komandytowa ?

Spółka komandytowa jest doskonałym rozwiązaniem jeśli chcą się połączyć biznesowo osoby preferujące aktywne prowadzenie działalności i akceptujące pewne ryzyko z tymi, które chcą pozostać pasywne i lubią maksymalnie ograniczać ryzyko.

Mówiąc potocznie, najczęściej jest to połączenie kapitału z pomysłem. Jeden ma pieniądza, drugi wie co z nimi zrobić.

Spółka komandytowa to spółka osobowa. Nie posiada osobowości prawnej, posiada natomiast podmiotowość prawną. Oznacza to, że Spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, np. własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

Spółka komandytowa to bardzo ciekawy twór gdyż jak już wspomniałem wyżej umożliwia udział w biznesie osób chcących aktywnie uczestniczyć w działalności i tych, którzy chcą w zasadzie zaangażować tylko swój kapitał.

W spółce komandytowej funkcjonują bowiem dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Ich pozycja w Spółce jest ukształtowana odmiennie.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, on co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Czynne uczestniczenie w kierowaniu spółką przez komplementariusza jest jednak połączone z nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada bowiem za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Jest jednak i pozytywny aspekt tej odpowiedzialności, mianowicie jest to odpowiedzialność subsydiarna.
Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku komplementariusza, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Komandytariusz z kolei jest wspólnikiem pasywnym. Nie prowadzi spraw spółki i jej nie reprezentuje. Zazwyczaj ma kapitał, który chce zaangażować w przedsięwzięcie. W związku z tym, że nie prowadzi on spraw Spółki to i jego odpowiedzialności za jej zobowiązania została ograniczona. Komandytariusz odpowiada bowiem za zobowiązania tylko do określonej w umowie spółki kwoty tzw.sumy komandytowej. Jeżeli natomiast komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości co najmniej równej tej właśnie sumie komandytowej wówczas zwolniony jest od odpowiedzialności osobistej.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną.

To kolejne ciekawe rozwiązanie ! O jego zastosowaniu z pewnością jeszcze tu przeczytasz.

Myślę, że oczywiste wydaje się przy tym, że jedna osoba nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Działalność gospodarcza a odpowiedzialność z majątku wspólnego.

Dzisiaj, słów kilka o odpowiedzialności z majątku wspólnego małżonków, za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasada ogólna odnosząca się do wszystkich zobowiązań (nie tylko tych związanych działalnością gospodarczej) mówi, że dla umożliwienia egzekucji z majątku wspólnego należy wykazać, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

W przypadku zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej jest pewne udogodnienie dla wierzyciela. Występując do sądu,
o nadanie klauzuli umożliwiającej egzekucję z majątku wspólnego, może on w zasadzie wykazać tylko trzy elementy a mianowicie że:

 • wskazana przez wierzyciela osoba jest małżonkiem dłużnika,
 • przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków,
 • wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jeżeli wierzycie wykaże powyższe to Sąd nada klauzulę wykonalności, co z kolei umożliwi egzekucję komorniczą.

Co to oznacza w praktyce ?

A no to, że wierzyciel zaspokoi się z wszystkiego co służy do prowadzenia działalności pomimo, że będzie to majątek wspólny małżonków a często jednoosobowa działalność jest prowadzona w miejscu zamieszkania, na podwórku, w garażu itp…..

Jeśli natomiast małżonek-dłużnik uzyskał zgodę drugiego z małżonków na dokonanie określonej czynności prawnej (podjętej także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), to wówczas egzekucja może zostać skierowana już do całego majątku wspólnego małżonków a nie tylko z majątku wspólnego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

SAMOZATRUDNIENIE – czy warto ?

Działalność jednoosobowa często stosowana zamiast zatrudnienia nazywana jest w tym przypadku samozatrudnieniem.

Podstawowe cechy działalności jednoosobowej to:

– niskie koszty założenia działalności,
– założenie firmy jest proste i mało sformalizowane,
– firme zakłada się szybko,
– możliwe są wszelkie formy opodatkowania,
– decyzje podejmuje jedna osoba,
– możliwość szybkiej reakcji na zmiany na rynku,
– łątwość w zmianie przedmiotu, siedziby, rozmiaru,
– odpowiedzialność całym majątkiem właściciela za zobowiązania firmy,

Często jednak osoby, które planują zmianę umowy o pracę na samozatrudnienie, przy podejmowaniu decyzji zapominają o tym, że:

– będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla celów obliczenia podatku, co oznacza dodatkowe koszty,
– w niektórych przypadkach samozatrudnienie oznaczać będzie konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT i związane z tym dalsze obowiązki (deklaracje, odprowadzanie podatku itd.)
– samozatrudnieni muszą samodzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– z urlopem może być problem (dobrze zapewnić sobie stosowne zapisy w umowie z byłym pracodawcą),
– problem mogą stanowić okresy choroby, pracownik może korzystać ze zwolnienia chorobowego a samozatrudniony po pierwsze dostanie zasiłek w wysokości stosownej do odprowadzanych składek a zazwyczaj z oszczędności odprowadza jak najmniej a po drugie jeśli nie zapewni sobie w umowie co się dzieje z jego zleceniem w czasie choroby to może nie mieć gdzie wrócić,
– z preferencyjnych składek ZUS nie korzystają osoby które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, podobnie nie będzie można od razu skorzystać z podatku liniowego,
– samozatrudniony nie korzysta z niektórych świadczeń, które są właściwe tylko dla pracownika np.odzież ochronna, okulary korygujące, badania lekarskie, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.
– nie obowiązuje już 8-o godzinny dzień pracy i inne ograniczenia czasu pracy właściwe dla pracowników i może się okazać, że będziemy pracowali znacznie dłużej,
– jeśli wykonuje się zlecenia tylko na rzecz jednego podmiotu to można z dnia na dzień stracić pracę bez żadnej ochrony właściwej dla Kodeksu pracy,
– samozatrudnieni zazwyczaj opłacają minimalne składki emerytalne co wiąże się oczywiście z minimalną emeryturą w przyszłości,

Wszystkie powyższe elementy należy wnikliwie przeanalizować przed podjjęciem decyzji o samozatrudnieniu i skalkulować związane z tym koszty. Nie można bowiem dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy samozatrudnienie jest opłacalne. Zależy to od wielu czynników.

Pracodawcy powinni natomiast pamiętać o tym, że:
– osób zatrudnionych na umowę o pracę nie można zmusić do przejścia na samozatrudnienie,
– rodzaj współpracy nie może wyglądać tak samo, jak w przypadku wcześniejszego stosunku pracy !
W przeciwnym razie, w razie zagrożenia taka osoba może wystąpić z powództwem o ustalenie stosunku pracy a konsekwencje tego, zapewniam są bolesne.

Podsumowując, samozatrudnienie to z pewnością nowe szanse ale również ryzyko, dlatego nie należy podejmować decyzji zbyt pochopnie.

Spółka komandytowa – opodatkowanie

Jeżeli jeszcze ktoś ma wątpliwości to informuję, iż nie wprowadzono opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych.

W 2014r. wprowadzono natomiast opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych.

Wspólnicy spółek komandytowych i osoby, które planowały takie spółki założyć miały spory stres w ubiegłym roku. Ministerstwo Finansów próbowało bowiem szukać pieniędzy w kieszeniach m.in. wspólników tych właśnie spółek.

Na szczęście się nie udało i tą ciekawą formę działalności nadal można prowadzić przy korzystnym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT byłoby jak sądzę początkiem końca kariery tej spółki.

Spółka partnerska – podstawy.

Spółka partnerska nie jest bardzo popularna, a szkoda bo niektóre zawody powinny częściej z niej korzystać.

Z definicji ustawowej: „Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.„ Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów

Jak do tej pory nie została w polskim prawie przyjęta definicja wolnego zawodu. W związku z tym ustalono, że z punktu widzenia spółki partnerskiej wolnymi zawodami są tylko te zawody, które zostały wymienione w Kodeksie spółek handlowych i odrębnych ustawach.

Najistotniejszą cechą tej spółki, jest to, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi też odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Powszechna jak się wydaje jest wiedza, że partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego.

Powyższa lista jest jednak szersza i obejmuje również: aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentystę, lekarza weterynarii, pielęgniarkę, położną, rzeczoznawcę majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Pogrubieniem zaznaczyłem powyżej te zawody, które moim zdaniem zbyt rzadko korzystają z tej formy działalności choć dla nich wydaje się ona korzystna.

Na koniec przedstawiam podstawowe cechy spółki partnerskiej:

 • powstaje z chwilą wpisu do KRS,
 • nie posiada osobowości prawnej,
 • posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych – jest zatem podmiotem w przeciwieństwie do spółki cywilnej,
 • istnieją ograniczenia co do partnerów – wyłącznie osoby fizyczne wykonujące wolny zawód,
 • odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów jest ograniczona, (możliwa jest jednak rezygnacja z tego ograniczenia),
 • brak wymagań kapitałowych do powstania spółki,
 • prowadzenie spraw spółki partnerzy mogą przekazać zarządowi,
 • nie ma konieczności prowadzenia pełnej księgowości,

Dla wnikliwych podaję, że przepisy regulujące zagadnienia spółki partnerskiej to przede wszystkim art. 86 i następne ksh ale również przez odesłanie niektóre przepisy dotyczące spółki jawnej.

Spółka cywlina – wady i zalety.

Zasadniczo w tym przypadku możemy spokojnie zastosować teorię względności 🙂 Zresztą podobnie w określaniu wad i zalet każdej formy działalności.

Dla niektórych określona przez kogoś wada będzie zaletą a dla innych odwrotnie. Lepiej zatem przedstawić pewne podstawowe cechy a każdy sobie już musi ustalić czy jest ona dla niego wadą czy zaletą w określonych okolicznościach,

I.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, czyli nie może sama nabywać praw ani zaciągać obowiązków – zawsze czynią to jej wspólnicy w swoim imieniu.

II.

Spółka cywila nie jest też przedsiębiorcą – przedsiębiorcami są jej wspólnicy – każdy z osobna.

Zaleta bo mniej formalności ale wada bo w zasadzie de facto nie ma podmiotu.

III.

Każdy ze wspólników ma wpływ na wszelkie decyzje dotyczące firmy.

Jeśli się dobrze znamy, ufamy sobie i jest nas niewielu to niewątpliwie będzie to zaleta, w przeciwnym wypadku jak mawia przysłowie „gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” .

IV.

Możliwe są do zastosowania wszystkie formy opodatkowania.

Ta cecha chyba jednak dla każdego w każdych okolicznościach będzie zaletą.

V.

Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Na pewno ogólnie można powiedzieć, że jest to wada ale znowu jeśli chcę czuć się w spółce na równi z wszystkimi i uważam, że odpowiedzialność nas zmobilizuje to mogę uznać to za zaletę.

Podsumowując można stwierdzić, że spółka cywilna jest odpowiednia do prowadzenia działalności gospodarczej o stosunkowo niewielkich rozmiarach i w niewielkim gronie zaufanych osób.

Od czego zacząć ?

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru rodzaju działalności, którą będziemy prowadzić. Intuicyjnie wydaje się to oczywiste ale dlaczego ? Ano dlatego, że niektóre rodzaje działalności można prowadzić wyłącznie w określonej formie.

Zatem gdy określimy już przedmiot planowanej działalności sprawdzamy czy istnieją jakieś ograniczenia w jej wykonywaniu. Przede wszystkim chodzi o ograniczenia  co do formy jak i co do wymagań tj. pozwoleń, koncesji , wymagań co do posiadanej wiedzy, sprzętu itp.

Jak już wybierzemy przedmiot i ocenimy czy jesteśmy w stanie spełnić wymogi formalne przewidziane dla konkretnej działalności to przystępujemy do wyboru formy prawnej.  Poszczególne formy prawne charakteryzują się różnym stopniem sformalizowania co wiąże się oczywiście z kosztami.  Na tym etapie musimy się również zastanowić nad formą opodatkowania, gdyż niektóre formy prawne wymuszają określone metody opodatkowania, które bezpośrednio wpłyną na to co zostanie w Twojej kieszeni.

Tylko tyle i aż tyle. To są naprawdę trudne wybory. Mam nadzieję, że ten blog będzie pomocny w ich dokonywaniu. Poszczególne problemy będą sukcesywnie omawiane we wpisach umieszczanych w różnych kategoriach.