Działalność gospodarcza a odpowiedzialność z majątku wspólnego.

Dzisiaj, słów kilka o odpowiedzialności z majątku wspólnego małżonków, za zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasada ogólna odnosząca się do wszystkich zobowiązań (nie tylko tych związanych działalnością gospodarczej) mówi, że dla umożliwienia egzekucji z majątku wspólnego należy wykazać, że małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania.

W przypadku zobowiązań wynikających z działalności gospodarczej jest pewne udogodnienie dla wierzyciela. Występując do sądu,
o nadanie klauzuli umożliwiającej egzekucję z majątku wspólnego, może on w zasadzie wykazać tylko trzy elementy a mianowicie że:

 • wskazana przez wierzyciela osoba jest małżonkiem dłużnika,
 • przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków,
 • wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jeżeli wierzycie wykaże powyższe to Sąd nada klauzulę wykonalności, co z kolei umożliwi egzekucję komorniczą.

Co to oznacza w praktyce ?

A no to, że wierzyciel zaspokoi się z wszystkiego co służy do prowadzenia działalności pomimo, że będzie to majątek wspólny małżonków a często jednoosobowa działalność jest prowadzona w miejscu zamieszkania, na podwórku, w garażu itp…..

Jeśli natomiast małżonek-dłużnik uzyskał zgodę drugiego z małżonków na dokonanie określonej czynności prawnej (podjętej także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), to wówczas egzekucja może zostać skierowana już do całego majątku wspólnego małżonków a nie tylko z majątku wspólnego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

SAMOZATRUDNIENIE – czy warto ?

Działalność jednoosobowa często stosowana zamiast zatrudnienia nazywana jest w tym przypadku samozatrudnieniem.

Podstawowe cechy działalności jednoosobowej to:

– niskie koszty założenia działalności,
– założenie firmy jest proste i mało sformalizowane,
– firme zakłada się szybko,
– możliwe są wszelkie formy opodatkowania,
– decyzje podejmuje jedna osoba,
– możliwość szybkiej reakcji na zmiany na rynku,
– łątwość w zmianie przedmiotu, siedziby, rozmiaru,
– odpowiedzialność całym majątkiem właściciela za zobowiązania firmy,

Często jednak osoby, które planują zmianę umowy o pracę na samozatrudnienie, przy podejmowaniu decyzji zapominają o tym, że:

– będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla celów obliczenia podatku, co oznacza dodatkowe koszty,
– w niektórych przypadkach samozatrudnienie oznaczać będzie konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT i związane z tym dalsze obowiązki (deklaracje, odprowadzanie podatku itd.)
– samozatrudnieni muszą samodzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– z urlopem może być problem (dobrze zapewnić sobie stosowne zapisy w umowie z byłym pracodawcą),
– problem mogą stanowić okresy choroby, pracownik może korzystać ze zwolnienia chorobowego a samozatrudniony po pierwsze dostanie zasiłek w wysokości stosownej do odprowadzanych składek a zazwyczaj z oszczędności odprowadza jak najmniej a po drugie jeśli nie zapewni sobie w umowie co się dzieje z jego zleceniem w czasie choroby to może nie mieć gdzie wrócić,
– z preferencyjnych składek ZUS nie korzystają osoby które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, podobnie nie będzie można od razu skorzystać z podatku liniowego,
– samozatrudniony nie korzysta z niektórych świadczeń, które są właściwe tylko dla pracownika np.odzież ochronna, okulary korygujące, badania lekarskie, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.
– nie obowiązuje już 8-o godzinny dzień pracy i inne ograniczenia czasu pracy właściwe dla pracowników i może się okazać, że będziemy pracowali znacznie dłużej,
– jeśli wykonuje się zlecenia tylko na rzecz jednego podmiotu to można z dnia na dzień stracić pracę bez żadnej ochrony właściwej dla Kodeksu pracy,
– samozatrudnieni zazwyczaj opłacają minimalne składki emerytalne co wiąże się oczywiście z minimalną emeryturą w przyszłości,

Wszystkie powyższe elementy należy wnikliwie przeanalizować przed podjjęciem decyzji o samozatrudnieniu i skalkulować związane z tym koszty. Nie można bowiem dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy samozatrudnienie jest opłacalne. Zależy to od wielu czynników.

Pracodawcy powinni natomiast pamiętać o tym, że:
– osób zatrudnionych na umowę o pracę nie można zmusić do przejścia na samozatrudnienie,
– rodzaj współpracy nie może wyglądać tak samo, jak w przypadku wcześniejszego stosunku pracy !
W przeciwnym razie, w razie zagrożenia taka osoba może wystąpić z powództwem o ustalenie stosunku pracy a konsekwencje tego, zapewniam są bolesne.

Podsumowując, samozatrudnienie to z pewnością nowe szanse ale również ryzyko, dlatego nie należy podejmować decyzji zbyt pochopnie.

Spółka komandytowa – opodatkowanie

Jeżeli jeszcze ktoś ma wątpliwości to informuję, iż nie wprowadzono opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych.

W 2014r. wprowadzono natomiast opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowo-akcyjnych.

Wspólnicy spółek komandytowych i osoby, które planowały takie spółki założyć miały spory stres w ubiegłym roku. Ministerstwo Finansów próbowało bowiem szukać pieniędzy w kieszeniach m.in. wspólników tych właśnie spółek.

Na szczęście się nie udało i tą ciekawą formę działalności nadal można prowadzić przy korzystnym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT byłoby jak sądzę początkiem końca kariery tej spółki.

Spółka partnerska – podstawy.

Spółka partnerska nie jest bardzo popularna, a szkoda bo niektóre zawody powinny częściej z niej korzystać.

Z definicji ustawowej: „Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.„ Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów

Jak do tej pory nie została w polskim prawie przyjęta definicja wolnego zawodu. W związku z tym ustalono, że z punktu widzenia spółki partnerskiej wolnymi zawodami są tylko te zawody, które zostały wymienione w Kodeksie spółek handlowych i odrębnych ustawach.

Najistotniejszą cechą tej spółki, jest to, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi też odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Powszechna jak się wydaje jest wiedza, że partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego.

Powyższa lista jest jednak szersza i obejmuje również: aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentystę, lekarza weterynarii, pielęgniarkę, położną, rzeczoznawcę majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Pogrubieniem zaznaczyłem powyżej te zawody, które moim zdaniem zbyt rzadko korzystają z tej formy działalności choć dla nich wydaje się ona korzystna.

Na koniec przedstawiam podstawowe cechy spółki partnerskiej:

 • powstaje z chwilą wpisu do KRS,
 • nie posiada osobowości prawnej,
 • posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych – jest zatem podmiotem w przeciwieństwie do spółki cywilnej,
 • istnieją ograniczenia co do partnerów – wyłącznie osoby fizyczne wykonujące wolny zawód,
 • odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów jest ograniczona, (możliwa jest jednak rezygnacja z tego ograniczenia),
 • brak wymagań kapitałowych do powstania spółki,
 • prowadzenie spraw spółki partnerzy mogą przekazać zarządowi,
 • nie ma konieczności prowadzenia pełnej księgowości,

Dla wnikliwych podaję, że przepisy regulujące zagadnienia spółki partnerskiej to przede wszystkim art. 86 i następne ksh ale również przez odesłanie niektóre przepisy dotyczące spółki jawnej.

Spółka cywlina – wady i zalety.

Zasadniczo w tym przypadku możemy spokojnie zastosować teorię względności 🙂 Zresztą podobnie w określaniu wad i zalet każdej formy działalności.

Dla niektórych określona przez kogoś wada będzie zaletą a dla innych odwrotnie. Lepiej zatem przedstawić pewne podstawowe cechy a każdy sobie już musi ustalić czy jest ona dla niego wadą czy zaletą w określonych okolicznościach,

I.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, czyli nie może sama nabywać praw ani zaciągać obowiązków – zawsze czynią to jej wspólnicy w swoim imieniu.

II.

Spółka cywila nie jest też przedsiębiorcą – przedsiębiorcami są jej wspólnicy – każdy z osobna.

Zaleta bo mniej formalności ale wada bo w zasadzie de facto nie ma podmiotu.

III.

Każdy ze wspólników ma wpływ na wszelkie decyzje dotyczące firmy.

Jeśli się dobrze znamy, ufamy sobie i jest nas niewielu to niewątpliwie będzie to zaleta, w przeciwnym wypadku jak mawia przysłowie „gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” .

IV.

Możliwe są do zastosowania wszystkie formy opodatkowania.

Ta cecha chyba jednak dla każdego w każdych okolicznościach będzie zaletą.

V.

Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Na pewno ogólnie można powiedzieć, że jest to wada ale znowu jeśli chcę czuć się w spółce na równi z wszystkimi i uważam, że odpowiedzialność nas zmobilizuje to mogę uznać to za zaletę.

Podsumowując można stwierdzić, że spółka cywilna jest odpowiednia do prowadzenia działalności gospodarczej o stosunkowo niewielkich rozmiarach i w niewielkim gronie zaufanych osób.

Od czego zacząć ?

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru rodzaju działalności, którą będziemy prowadzić. Intuicyjnie wydaje się to oczywiste ale dlaczego ? Ano dlatego, że niektóre rodzaje działalności można prowadzić wyłącznie w określonej formie.

Zatem gdy określimy już przedmiot planowanej działalności sprawdzamy czy istnieją jakieś ograniczenia w jej wykonywaniu. Przede wszystkim chodzi o ograniczenia  co do formy jak i co do wymagań tj. pozwoleń, koncesji , wymagań co do posiadanej wiedzy, sprzętu itp.

Jak już wybierzemy przedmiot i ocenimy czy jesteśmy w stanie spełnić wymogi formalne przewidziane dla konkretnej działalności to przystępujemy do wyboru formy prawnej.  Poszczególne formy prawne charakteryzują się różnym stopniem sformalizowania co wiąże się oczywiście z kosztami.  Na tym etapie musimy się również zastanowić nad formą opodatkowania, gdyż niektóre formy prawne wymuszają określone metody opodatkowania, które bezpośrednio wpłyną na to co zostanie w Twojej kieszeni.

Tylko tyle i aż tyle. To są naprawdę trudne wybory. Mam nadzieję, że ten blog będzie pomocny w ich dokonywaniu. Poszczególne problemy będą sukcesywnie omawiane we wpisach umieszczanych w różnych kategoriach.

Cechy początkującego biznesmena

Jakie są typowe cechy początkującego biznesmena ?

 • mały kapitał,
 • słaba wiedza o prowadzeniu działalności,
 • przesadny optymizm,
 • nierealistyczne oczekiwania co do przyszłych zysków,
 • skłonność do dużego ryzyka,
 • niecierpliwość,

Mieszanka mocno wybuchowa !
Jak zatem nie skończyć zanim się zacznie 🙂 ?

Po pierwsze: uświadom sobie i zaakceptuj fakt, że możesz popełnić wiele błędów.

Po drugie: poszerzaj swoją wiedzę prawną bo przecież wszystko co będziesz robił regulują jakieś przepisy !

ZACZYNAMY !

Szczęśliwego Nowego Roku 

DSCN2806

Wszystkim, którzy planują rozpocząć działalność na własny rachunek życzę w Nowym Roku samych sukcesów i dedykuję ten blog.

Jest to pierwszy wpis, dlatego nie znajdziesz jeszcze nic w „tematach głównych” ale sukcesywnie będę zamieszczał tutaj wpisy, które mam nadzieję pomogą Ci w podejmowaniu Twoich biznesowych decyzji.