Nieformalne zgromadzenie w spółce akcyjnej.

Spółka akcyjna to najbardziej sformalizowana ze spółek ale również tutaj  można szybko zwołać walne zgromadzenie. Wymaga to niestety porozumienia pomiędzy wszystkimi akcjonariuszami. Zgodnie bowiem z art. 405 §  1 k.s.h. uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Tak więc po pierwsze w jednym czasie muszą się spotkać wszyscy akcjonariusze spółki akcyjnej lub ich przedstawiciele. Nie ma przy tym znaczenia czy  obecni stawili się na zaproszenie zarządu, czy też  całkiem przypadkowo. Najistotniejsze w tej przesłance jest, aby „cały kapitał zakładowy był reprezentowany”.

I po drugie konieczne jest, aby żaden z obecnych akcjonariuszy, bez względu na wielkość jego udziału w kapitale zakładowym, nie wnosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia (wtedy walne zgromadzenie w tym trybie w ogóle odbyć się nie może) lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad (wtedy nie można jedynie podjąć w danej kwestii uchwały).

Ustawodawca w ww. artykule nie odnosi się do kwestii przyjęcia przez zgromadzonych porządku obrad, stąd w literaturze przedmiotu mówi się, że wystarczy zgoda wszystkich obecnych na omówienie danej sprawy, aby uznać ją za wprowadzoną do porządku obrad.

Możliwość odbycia walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej bez jego zwoływania daje spółce szanse na szybkie rozpatrzenie naglących problemów i podjęcie na ich temat uchwał przy minimalnych kosztach. Wyraźnym atutem tego trybu jest, że nie ma potrzeby m. in. ogłaszać o zwołaniu walnego zgromadzenia czy o porządku jego obrad. Jednakże należy pamiętać, że również wtedy należy wybrać przewodniczącego zgromadzenia i sporządzić listę obecności a  uchwały muszą być protokołowane przez notariusza. Nie ma już natomiast obowiązku ich ogłaszania co było zbędnym formalizmem przy założeniu, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy.

Uchwały walnego zgromadzenia, które zwołane zostało nieformalnie, mogą być oczywiście zaskarżane w drodze powództwa o chylenie uchwały  lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały .

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.