Co to jest ta FIRMA ?

Firma to potoczne określenie na działalność. W takim znaczeniu użyłem ją w nazwie bloga. Chcąc jednak zająć się tworzeniem własnego biznesu pamiętać należy przede wszystkim jaka jest konotacja prawna słowa FIRMA.

Przedsiębiorca działa pod firmą. Obecnie kwestie firmy reguluje Kodeks cywilny co oznacza, że pod firmą działa nie tylko spółka handlowa. Prawo i obowiązek używania firmy ma każdy przedsiębiorca, a zatem każdy podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Działanie pod firmą oznacza dokonywanie przez przedsiębiorcę wszelkich czynności prawnych i faktycznych przy jej zastosowaniu.

Firma jest oznaczeniem słownym indywidualizującym przedsiębiorcę w obrocie.

Firma podlega ujawnieniu we właściwym rejestrze – taka jest zasada. Są jednak wyjątki np. spółka z o.o. w organizacji.

Przepisy pozwalają przedsiębiorcy na ustalenie skrótu firmy i posługiwanie się nim w obrocie. Ustalony skrót firmy wymaga także ujawnienia w odpowiednim rejestrze.

Ustawodawca wprowadza odrębne zasady ustalania firmy dla poszczególnych podmiotów. Każda firma składa się jednak z korpusu, dodatku obligatoryjnego i dodatku fakultatywnego. Wyjątek stanowi firma osoby fizycznej, w której nie występuje dodatek obligatoryjny

Korpus jest w istocie nazwą podmiotu.

Dodatek obligatoryjny wskazuje na formę organizacyjno-prawną przedsiębiorcy i stanowi konieczny,element konstrukcyjny firmy, określony przepisami regulującymi powstanie i ustrój poszczególnych podmiotów. Charakter dodatków obligatoryjnych mają również te, których zamieszczenia wymagają przepisy prawa ze względu np. na konieczność wskazania sytuacji prawnej przedsiębiorcy. Chodzi w szczególności o dodatki: „w organizacji”, „w likwidacji”, „w upadłości”.

Zamieszczenie w firmie dodatku fakultatywnego zależy od woli przedsiębiorcy i ma na celu odróżnieniu od innych firm. Prawo nie ogranicza liczby dodatków fakultatywnych. Dodatek ten może informować np. o przedmiocie działalności,  obszarze  działalności, wskazywać na kwalifikacje wspólnika, pokrewieństwo może też być całkowicie fantazyjny. Wybór rodzaju firmy oraz ustalenie jej brzmienia należy do woli przedsiębiorcy. Jednak w stosunku do niektórych typów przedsiębiorców swoboda wyboru rodzaju firmy jest ograniczona przez prawo.

Firmy dla wybranych kategorii podmiotów.

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.p.”. Firmy z oznaczeniem „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz skrótu „sp.p.” może używać tylko spółka partnerska.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.
Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. Jednakże w przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.
Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowolnie. Powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Firma spółki akcyjnej może być obrana dowolnie. Powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”.Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”.

Powyżej pojawiło się również sformułowanie „nazwa”. Wyjaśnienia zatem wymaga odróżnienie nazwy od firmy. Wprawdzie Kodeks cywilny stanowi, że „firmą osoby prawnej jest jej nazwa” to jednak żeby nie wprowadzać na koniec tego wpisu chaosu, proponuję przyjąć , że pod nazwą  działają osoby prawne niebędące przedsiębiorcami. Nazwa podobnie jak firma pełni funkcję indywidualizującą i odróżniającą tę osobę prawną od innych.

Na marginesie dodam, że spółka cywilna nie działa pod firmą bo nie jest podmiotem, ale o tym szczegółowo TUTAJ


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.