Zwyczajne zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.

Obowiązkiem zarządu sp. z o.o. jest zwołanie raz do roku zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

I tak, zwyczajne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Czyli jeśli standardowo rok obrotowy trwa w spółce od 1 stycznia do 31 grudnia, to zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca roku następnego.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia powinno być: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty (przy czym umowa spółki może wyłączać tą kompetencję zgromadzenia) oraz udzielenie członkom organów (zarząd oraz jeśli jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Podkreślenia wymaga, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu mogą być głosowane wszelkie inne uchwały, które co do zasady byłyby przedmiotem nadzwyczajnego zgromadzenia, gdyby były rozpatrywane w innym czasie, np. o zmianie składu zarządu czy zmianie umowy spółki.

O planowanym zgromadzeniu wspólników zarząd zawiadamia przesyłką poleconą co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym zgromadzeniem. Możliwe jest też zawiadomienie przez pocztę e-mail jeśli wspólnik wyraził na to zgodę na piśmie. Zawiadomienie zawiera dane o dacie i miejscu zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz gdy przedmiotem zgromadzenia będzie zmiana umowy spółki, to projekt tej zmiany.

W praktyce, gdy spółka nie jest dużym podmiotem, a wspólnicy są w stosunkach towarzyskich, zwykle nie informuje się o zgromadzeniu w sposób formalny, lecz zwołuje się je ad hoc (nieformalnie), warunkiem jest wtedy reprezentowanie na zgromadzeniu 100 % kapitału zakładowego. Wówczas możliwe jest głosowanie nad uchwałami nieobjętymi porządkiem obrad i bez formalnych zawiadomień, pod warunkiem że żaden ze wspólników nie sprzeciwia się takiej formie.

Księga protokołów

Kontynuując cykl wpisów na  temat obowiązków w sp. z o.o., poruszę  kwestię kolejnej księgi, zwanej księgą protokołów.  Jest to  dokument, w którym powinny się znaleźć wszelkie uchwały zapadające na zgromadzeniach wspólników spółki, które nadto powinny być podpisane co najmniej przez przewodniczącego i protokolanta. Jeżeli natomiast zgromadzenie wspólników protokołowane jest przez notariusza, wówczas do księgi załącza się wypis protokołu notarialnego.

Co powinien zawierać protokół?  W skrócie powinien uwzględniać opis przebiegu zgromadzenia, a dokładniej: dane o prawidłowości zwołania zgromadzenia, zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, zgłaszanych wnioskach oraz głosowanych uchwałach wraz z podaniem ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się, informacje o zgłoszonych sprzeciwach i ewentualnej tajności głosowania. Co ważne, do protokołu załącza się też listę obecności obejmującą spis udziałowców, pełnomocników, członków zarządu i innych obecnych osób. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników.

Każdy ze wspólników ma prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania mu z niej wypisów uchwał, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez zarząd.

Forma księgi protokołów. O tym, czy będzie to segregator, teczka czy nawet zwykły zeszyt, decyduje zarząd. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10.04.2014 r. I CSK 406/13 wypowiedział się co do księgi protokołów, stwierdzając, że wobec milczenia art. 248 k.s.h. na temat formy księgi protokołów, może być ona prowadzona w formie dowolnej. Istotne jest aby znajdowały się w niej wszystkie uchwały podjęte przez wspólników.

Księga udziałów w sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy szczególne (np. ustawa o KRS, ustawa o rachunkowości) nakładają szereg obowiązków na spółkę z o.o.

Pierwszy obowiązek jaki można wymienić polega na prowadzeniu przez zarząd sp. z o.o. tzw. księgi udziałów. Jest to dokument, w którym wpisuje się imię i nazwisko albo nazwę (gdy jest np. inna spółka) wspólnika, siedzibę albo adres wspólnika, liczbę posiadanych udziałów, ustanowienie zastawu lub użytkowania na udziałach i wykonywanie głosu przez zastawnika lub użytkownika oraz wszelkie zmiany osób wspólników lub przysługujących im udziałów (np. wykreślenie dawnego właściciela udziałów i wpisanie nabywcy udziałów).

Księga powinna być dostępna w siedzibie spółki, a każdy wspólnik ma prawo ją przeglądać. Z kolei, treść księgi udziałów jest podstawą sporządzenia listy wspólników spółki, na której znajdują się te same dane co w księdze udziałów, z tym zastrzeżeniem, że lista wskazuje tylko aktualnych udziałowców oraz dane o ewentualnym zastawie lub użytkowaniu udziałów. Zarząd spółki po każdym wpisaniu zmiany w księdze udziałów, sporządza nową listę wspólników i składa ją do rejestru KRS.

Co ważne, lista ta musi być podpisana przez wszystkich członków zarządu. Poza listą wspólników należy zgłosić zmianę w rejestrze, gdy któryś z wspólników na skutek zmiany nabywa 10 % udziałów albo więcej albo też „spadnie” poniżej 10% progu udziałów. W odpisach KRS widoczni są bowiem tylko wspólnicy posiadający 10% udziałów albo więcej (pozostali znajdują się na liście wspólników w aktach rejestrowych).

Księga może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W żadnym przepisie nie wskazano wymogu co do podpisania księgi udziałów przez zarząd czy opatrzenia jej pieczęcią.

Koszty założenia spółki z o.o. (s.r.o) w Czechach

Ostatnimi czasy bardzo popularne stało się zakładanie spółek z o.o. w Czechach. Dzisiaj nie będę się skupiał nad zasadnością takiego posunięcia, jego opłacalnością i ryzykach tego przedsięwzięcia.
O tym być może w kolejnych wpisach. Dzisiaj napiszę z jakimi kosztami wiąże się taka decyzja oraz jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić.

Poniższy wpis nie jest ofertą a wskazane w nim kwoty zostały podane w oparciu o ostatnią wycenę (z 3.11.2016r.) takiego przedsięwzięcia dokonaną przez współpracującą ze mną czeską firmę doradczą.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach potrzebne są standardowe  dokumenty:  dowód osobisty,
 zaświadczenie o niekaralności członków zarządu z Polski,  zgoda właściciela lokalu z umiejscowienie siedziby firmy.


Z kolei pierwsze informacje potrzebne do założenia spółki jakie przekazujemy czeskiej kancelarii również nie odbiegają od rejestracji spółki w Polsce i są to: 
 
 nazwa spółki, siedziba spółki, 
wysokość kapitału zakładowego, wykaz wspólników, zawierający nazwę i siedzibę osoby prawnej lub nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej, wysokość udziałów, 
nazwiska i miejsce zamieszkania osób reprezentujących spółkę na zewnątrz ,  przedmiot działalności spółki.


Całą procedurę można załatwić w ciągu jednego dnia. 
 
Koszt procedury założenia spółki wynosi ok. 26.000 CZK netto  i zawiera koszty aktu notarialnego, opłaty skarbowej, uwierzytelnienia podpisów, usługi firmy doradczej.

Konieczne będzie również dokonanie rejestracji VAT

potrzebne dokumenty i informacje:
– dokładnie wypełniony formularz rejestracji,
– szczegółowa specyfikacja działalności – biznes plan,
– należy wykazać, że miejscem prowadzenia działalności gospodarczej będą Czechy
– należy wykazać ze spółka już prowadzi lub przygotowuje się do prowadzenia działalności – istotne są wszelkiego rodzaju listy intencyjne, korespondencje e-mail, zamówienia, oferty, informacje o umowach przyszłych, faktury proforma, oraz inne kroki, które zostały podjęte w celu rozpoczęcia prowadzenia działalności,
– należy przedstawić jak finansowo zabezpieczona jest firma tzn. skąd będą pozyskiwane środki na prowadzenie działalności,
– potrzebna będzie umowa rachunku bankowego.

Koszt usługi rejestracji podmiotu do VAT  to ok: 5000,-CZK netto

SIEDZIBA SPÓŁKI


Jeżeli chodzi o siedzibę spółki, to można przy pomocy firmy doradczej wynająć lokal albo skorzystać z oferty tzw. biura wirtualnego. Ceny dla biur wirtualnych (Ostrawa, Hawierzów) to  ok 900 CZK netto miesięcznie, jednorazowa opłata administracyjna  to zazwyczaj ok 1.000CZK netto, płatne przeważnie za rok z góry, czyli roczny koszt biura wirtualnego oscyluje w granicach 11.800 CZK  netto.

POMOC PRZY ZAŁOŻENIU RACHUNKU BANKOWEGO  to zazwyczaj ok. 900,-CZK/ netto za  1 godzinę

Usługa obejmuje przeważnie:

– dobór banku do zapotrzebowań na usługi usługi bankowości,
– pomoc i serwis językowy podczas spotkania w banku.

TŁUMACZENIA

Przy zakładaniu firmy w Czechach istotne będą  również  koszty tłumaczenia dokumentów, które należy uwzględnić w swoim projekcie.

Jaka księgowość w firmie ?

Kontynuując nasze ABC początkującego przedsiębiorcy, dzisiaj może mniej prawnie a bardziej praktycznie, porównam sposoby i formy prowadzenia księgowości a także krótko przybliżę formy opodatkowania mające wpływ na decyzję o sposobie i formach prowadzenia księgowości.

Pierwsze pytanie jakie zazwyczaj pada z ust zaczynającego przedsiębiorcy brzmi: czy każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość ?

Jeżeli księgowość rozumiemy jako prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów bądź pełną rachunkowość to część przedsiębiorców może działać bez prowadzenia tak rozumianej księgowości. Jeżeli jednak za księgowość uznamy sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych to takie czynności mniej lub bardziej skomplikowane będzie musiał podjąć każdy przedsiębiorca.

Zacznijmy zatem ….. od początku 🙂 , którym jest decyzja o formie opodatkowania.

Jest to jedna z najistotniejszych decyzji przed jakimi staje każdy przedsiębiorca. To bowiem od niej zależy sposób i forma prowadzenia księgowości, a także wysokość opłacanego podatku dochodowego. Określa ona sposób wyliczenia podatku dochodowego i stawkę procentową podatku lub jego kwotę do zapłaty. Co więcej decyduje również o formalnościach, których przedsiębiorca musi dopełniać w związku z rozliczaniem podatku, chodzi tu o ewidencje, formularze i terminy zapłaty podatku.

PRZEPISY OFERUJĄ CZTERY FORMY OPODATKOWANIA

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • kartę podatkową
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór formy opodatkowania nie jest w pełni swobodny.

Niektóre formy opodatkowania są bowiem przeznaczone tylko dla określonej grupy przedsiębiorców.

Każdy może wybrać zasady ogólne. Większość przedsiębiorców ma także prawo do podatku liniowego.

Przemyśl tą kwestię dobrze, gdyż zmiana formy opodatkowania możliwa jest co do zasady raz do roku.

ZASADY OGÓLNE

Jest to najpopularniejsza forma opodatkowania, może z niej skorzystać każdy przedsiębiorca – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. W tym przypadku podatek oblicza się jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty.

Oprócz tego możliwe jest skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, różnych ulg i rozliczeń wspólnie z małżonkiem.

PODATEK LINIOWY

Tak jak w przypadku zasad ogólnych, podatek liniowy nakazuje obliczać podatek dochodowy jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty. Jednak w tym przypadku stawka podatku jest tylko jedna i na dzień dzisiejszy wynosi 19%, niezależnie od kwoty dochodu. W tej formie brak jednakże kwoty wolnej od opodatkowania nie ma ulg i niemożliwe jest rozliczanie wspólnie z małżonkiem.

Przedsiębiorcy korzystający z zasad ogólnych i podatku liniowego mają obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.

RYCZAŁT

Ta forma nakazuje wyliczać podatek jako procent od przychodów.

Zaletą ryczałtu są uproszczone formalności. Brak możliwości rozliczania kosztów sprawia, że nie prowadzi się Książki Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca sporządza jedynie ewidencję przychodów, od których oblicza podatek stanowiący ich procent.

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa w ogóle nie wiąże podatku z zarobkami – podatek w tej formie to stała kwota, płacona w zależności od branży, wielkości miasta i prowadzonej działalności. Osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnione od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach.

Należy pamiętać o tym, że dwie ostatnie formy opodatkowania nie pozwalają obniżać podatku przez rozliczanie kosztów działalności.

BIURO RACHUNKOWE CZY SAMODZIELNA KSIĘGOWOŚĆ ?

 Biuro rachunkowe

Większość przedsiębiorców decyduje się na wykupienie usługi księgowej w specjalistycznej firmie. Świadczenie takiej usługi wymaga już pewnej wiedzy i wykształcenia. Koszt księgowości uzależniony jest od zakresu dokumentacji jaką biuro musi tworzyć i ewidencjonować.
Podstawowy zakres usług biur rachunkowych to:

 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych i składanie deklaracji podatkowych,
 • składanie deklaracji do ZUS,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej,
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • wystawienie ewentualnych not korygujących,
 • wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • sporządzenie aktualizacji CEiDG-1,
 • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych właściciela lub właścicieli firmy,
 • reprezentacja w US i ZUS,
 • stała opieka i możliwość konsultacji.

Myślę, że większość biur rachunkowych oferuje już w standardzie doradztwo przy wyborze korzystnego sposobu rozliczania podatków czyli tzw. optymalizację zobowiązań podatkowych.

Niektóre biura rachunkowe korzystające z zaawansowanego oprogramowania oferują stały dostęp do finansów firmowych online a także narzędzia do fakturowania, czy dostarczania dokumentów w formie elektronicznej.

Współpraca z biurem rachunkowym to przede wszystkim oszczędność czasu za którą jednak trzeba zapłacić. W obecnej chwili poza biurami, do których możemy pójść, zapoznać się z osobą prowadzącą naszą księgowość działa szereg wirtualnych biur rachunkowych gdzie kontakty z nim są całkowicie zautomatyzowane.

Wybierając biura rachunkowe należy zwrócić uwagę, że niektóre prowadzone są przez Doradców Podatkowych. To z pewnością podnosi poziom obsługi i rozszerza ich wachlarz co może mieć duże znaczenie np. w przypadku sporu z organem podatkowym.

Prowadzenie księgowości samodzielnie.

Każdy przedsiębiorca może prowadzić księgowość na własną rękę , nie w tym przypadku, żadnych ograniczeń. Nie mniej jednak  oczywistym jest, iż do podjęcia się tego zadania koniecznością  będzie poszerzenie wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Samodzielne prowadzenie księgowości opartej na KPiR nie należy do trudnych.

Na rynku dostępna jest szeroka gama oprogramowania, które automatycznie generuje dokumenty księgowe, i wszelkie wymagane ewidencje, wylicza podatki i składki ZUS, generuje niezbędne deklaracje.

Oprogramowanie jest dostępne zarówno w wersji bezpłatnej jak i płatnej. Zdarza się, że całkiem przyzwoity program można nabyć jako dodatek do prasy branżowej. Sam z takiego korzystałem przez kilka lat.

Jeśli już wybrałeś sposób prowadzenia księgowości to musisz to ujawnić w CEIDG, podając nazwę i NIP podmiotu prowadzącego księgowość w przypadku samodzielnej księgowości, to pole należy pozostawić puste), podając adres przechowywania dokumentacji.
Należy także pamiętać o tym, że powyższe dane trzeba aktualizować za każdym razem, gdy zachodzi zmiana, np. przedsiębiorca przechodzi z samodzielnej księgowości na obsługę biura rachunkowego lub zmienia biuro na inne. Aktualizacji dokonuje się w terminie do 7 dni od daty w której nastąpiła zmiana.

Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Miło mi Wszystkich czytelników poinformować, iż moja Kancelaria została Partnerem Karty Dużej Rodziny !

KARTA DUŻEJ RODZINY LOGO 2

Karta Dużej Rodziny, to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jeżeli jesteś jej posiadaczem, to możesz korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Co jednak najważniejsze, zniżki mogą oferować instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. I dlatego my postanowiliśmy z własną ofertą zniżek przystąpić do programu Karty Dużej Rodziny. Dla nas duża rzecz, ale dla Ciebie mam nadzieję, że jeszcze większa, bo powinna ułatwić dostęp do nieraz niezbędnej pomocy prawnej.

Na razie usługi w tym zakresie świadczone będą wyłącznie w Oddziale Kancelarii w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 47. Po szczegóły z tym związane zapraszam jednak bezpośrednio do kancelarii w Rudzie Śląskiej lub drogą mailową. Z przyjemnością wyjaśnimy jakie usługi świadczone będą w sposób preferencyjny w porównaniu do tradycyjnej oferty. Serdecznie zapraszam.

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o Karcie Dużej Rodziny koniecznie zaglądnij TUTAJ !!!

Rozpoczęcie działalności gospodarczej krok po kroku.

Zamierzasz rozpocząć swoją przygodę w świecie biznesu i zdecydowałeś się prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą? Już tylko kilka kroków dzieli Cię od wstąpienia na drogę przedsiębiorcy.

Po pierwsze, jeżeli znalazłeś się właśnie na tym etapie swego życia, zapewne wiesz na czym polegać będzie twoja działalność. W tym miejscu należy ustalić kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odpowiadające zakresowi działalności twojej przyszłej firmy. W obecnym stanie prawnym ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę obowiązek określenia działalności przeważającej oraz do 10 pozycji pomocniczych. W celu ustalenia kodów związanych z twoją przyszłą działalnością skorzystaj z wyszukiwarki kodów PKD którą znajdziesz TUTAJ. Tak ustalone kody posłużą Ci do rejestracji firmy, którą omówimy w dalszej części opracowania.

Ważnym etapem, jeżeli wynika to ze specyfiki zakresu prowadzonej działalności, jest uzyskanie stosownych pozwoleń i koncesji. Po ustaleniu kodów PKD koniecznie należy sprawdzić, czy nasza przyszła działalność nie jest działalnością reglamentowaną z czym związany jest obowiązek uprzedniego uzyskania wskazanych wyżej pozwoleń lub koncesji. W celu sprawdzenia czy nasza działalność będzie działalnością reglamentowaną należy odwiedzić stronę ministerstwa gospodarki na którą możesz wejść klikając TUTAJ.

Po drugie, musisz rozważyć kwestię formy opodatkowania swojej firmy. Przy rejestracji działalności gospodarczej można wybrać jedną z czterech form opodatkowania – opodatkowanie na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów), podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Możliwym jest również prowadzenie pełnej księgowości. Określasz również formę wpłaty zaliczki (miesięczna lub kwartalna). W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie wyboru dotyczącego prowadzenia rachunkowości. Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z usług biura rachunkowego, koniecznym będzie wskazanie danych biura we wniosku o wpis do CEIDG, ponieważ właśnie tam będą przechowywane księgi. Popularnym obecnie sposobem jest korzystanie z księgowości on-line, jako rozwiązanie korzystne finansowo szczególnie dla mikro i małych przedsiębiorców. Należy pamiętać, że w wypadku tej formy prowadzenia księgowości nie trzeba wskazywać adresu miejsca przechowywania ksiąg ponieważ jest nim adres siedziby przedsiębiorcy.

Koszty rachunkowości naprawdę nie są wysokie a prowadzenie jej samodzielnie obciąża młodego przedsiębiorcę znacznie. Z drugiej strony jeśli działalność nie będzie generowała wielu dokumentów spokojnie można ten temat ogarnąć samodzielnie. Wiem coś o tym bo kiedyś prowadziłem księgowość samodzielnie. Można to robić papierowo ale znacznie wygodniej zaopatrzyć się w oprogramowanie, które można nabyć już za ok 50 zł. Teraz już sobie tego nie wyobrażam ale Kancelaria się rozrosła są dwie lokalizacje, pracownicy zleceniobiorcy a to już wymaga poświęcenia czasu, który lepiej spożytkować na główny przedmiot działalności.

Wreszcie bardzo istotny krok – rejestracja działalności – ta następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza CEIDG-1, który stanowi jednocześnie zgłoszenie identyfikacyjne celem nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jak również zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jako płatnika składek.
W celu dokonania rejestracji należy udać się na stronę  CEIDG i utworzyć konto przedsiębiorcy. Będziemy mieli do wyboru następujące możliwości rejestracji przedsiębiorcy, z czego pierwsza i druga odbywa się w całości za pośrednictwem internetu:

 1. z użyciem Certyfikatu Kwalifikowanego (należy wyposażyć się w oprogramowanie dla bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym opatrzymy wniosek i złożymy on-line),
 2. z użyciem Profilu Zaufanego ePUAP (profil zaufany można uzyskać nieodpłatnie poprzez rejestrację na stronie www.epuap.gov.pl, po wypełnieniu formularza należy udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości, następnie używamy danych logowania do ePUAP w celu rejestracji),
 3. anonimowe przygotowanie wniosku (złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy),
 4. możliwym jest również pobranie (bez logowania się na stronie CEIDG) i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
 5. ostatnim, najmniej dogodnym, sposobem jest przesłanie wypełnionego wniosku listem poleconym do Urzędu Gminy. Podpis musi zostać notarialnie poświadczony.

Po czwarte, ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W tym celu należy złożyć w ZUSie wypełniony formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA (wariant dla przedsiębiorcy, u którego występuje zbieg tytułów ubezpieczenia np. zatrudnienie na pełen etat). Do ZUSu musisz zgłosić się w terminie 7 dni od daty zarejestrowania wniosku (podpisania wniosku osobiście w gminie albo daty podpisania elektronicznego).

Po piąte, warto zlecić wykonanie pieczęci firmowej. Co prawda, nie istnieje obowiązek jej posiadania, jednak może ona usprawnić prowadzenie działalności. Obligatoryjnie należy wyposażyć swoją firmę w konto bankowe. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest założenie konta dedykowanego dla określonej działalności. Pozwoli to uniknąć chaosu związanego z ilością transakcji, który może nieco utrudnić funkcjonowanie, jeżeli przedsiębiorca zdecydowałby się na korzystanie z osobistego konta bankowego. Warto sprawdzić ofertę kilku banków gdyż opłaty są zróżnicowane i uzależnione np. od ilości przelewów w miesiącu. Można znaleźć ofertę np. za 25 zł miesięcznie ale każdy przelew kosztuje dodatkowo powiedzmy 1 zł a z drugiej strony są rachunki np za 30 zł miesięcznie ale z kolei opłata obejmuje np. 10 przelewów.

W przypadku większej skali działalności rozsądnym krokiem może być nawiązanie stałej współpracy z kancelarią radcy prawnego lub adwokata w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej. Wbrew obiegowej opinii obsługa taka wcale nie musi być kosztowna. Możliwe są też pakiety pomocy on-line, które z uwagi na pomoc zdalną znacznie ograniczają koszty.  Niektóre instytucje wspierające przedsiębiorczość oferują różne pakiety startowe tzw. „Startupy”, które zawierają w cenie wraz z ofertą najmu lokalu np. wsparcie rachunkowe czy też prawne. O takie wsparcie dla przedsiębiorców warto zapytać w Urzędzie Gminy.

„Podmiana” wspólnika spółki jawnej

W spółce jawnej niestety nie występują zbywalne jednostki uczestnictwa takie jak udziały w spółce z o.o. czy też akcje w spółce akcyjnej. Nie mniej jednak istnieje możliwość tzw. „podmiany” wspólnika czy też innymi słowy „wyjścia” wspólnika ze spółki przez „zbycie” jego członkostwa w spółce na rzecz innej osoby.

Takie przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę jest dopuszczalne tylko na podstawie postanowień samej umowy spółki. Innymi słowy jeśli umowa nie przewiduje takiej możliwości to nie znajdziemy jej w przepisach.

Co do zasady jeśli, już umowa spółki przewiduje taką możliwość to ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Można jednak w umowie spółki wprowadzić inne ograniczenia lub zrezygnować z takiej zgody.

„Podmiany” o jakiej tu mowa należy dokonać poprzez zawarcie umowy między wspólnikiem występującym ze spółki a wspólnikiem wstępującym do niej .

Należy pamiętać, że przedmiotem takiego przeniesienia jest nie tylko ogół praw ale także ogół obowiązków ustępującego wspólnika. Wspólnik przystępujący do spółki przystępuje do zobowiązań występującego wspólnika związanych z jego uczestnictwem w spółce i zobowiązań tej spółki jako współdłużnik solidarny, co jednak nie zwalnia z odpowiedzialności wspólnika ustępującego, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność wspólnika ustępującego za zobowiązania spółki ogranicza się do zobowiązań już istniejących w chwili jego wystąpienia ze spółki.

Powyższe znajdziesz w art. 10 Kodeksu spółek handlowych.

Od 01.01.2016r kontrolę można prowadzić także w miejscu prowadzenia ksiąg.

Od początku 2016r polski ustawodawca wprowadził kilka nowych rozwiązań dla przedsiębiorców. Oprócz ostatnio wspomnianych, a dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego, zmiany dotyczą też możliwych miejsc prowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Otóż, dotychczas kontrolę przeprowadzało się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Tymczasem od 01.01.2016r kontrola może mieć miejsce dodatkowo, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych. Jest to wynikiem zmiany art. 80a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który obecnie brzmi następująco:

„Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego”

Tytułem komentarza można ostrożnie napisać, iż zmiana ta zasługuje na uznanie. Powinna bowiem ułatwić przeprowadzenie kontroli zarówno dla organów administracji, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy w razie kontroli będą mogli zawnioskować o prowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia ksiąg, a nie miejscu prowadzenia działalności, którą ewentualna kontrola zakłóca, a tym samym naraża na straty. Szacuje się przeto, że wynikiem powyższej zmiany przedsiębiorcy zaoszczędzą nawet efekcie 132 mln zł rocznie. Jak jednak będzie w rzeczywistości pokaże dopiero czas.