Tarcza dla firmy – nowy blog.

W ostatnim czasie w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną więcej jest problemów związanych z ratowaniem firm niż z ich zakładaniem.

Dlatego też wraz z kolegami z kancelarii, postanowiliśmy stworzyć zupełnie nowy blog. I w tym przypadku, ale nie bez przyczyny, będzie to blog pn. „Tarcza dla firmy”.

W SKRÓCIE:
BLOG POWSTAŁ W OBLICZU EPIDEMII COVID-19.
STANOWIĆ MA ODPOWIEDŹ NA NARASTAJĄCE KRYZYSOWE SYTUACJE W WIELU FIRMACH.


DOCELOWO MA STANOWIĆ WSPARCIE W WYJŚCIU Z KAŻDEGO RODZAJU KRYZYSU W FIRMIE.

Wobec tego zapraszam do odwiedzenia bloga „Tarcza dla firmy”. Wystarczy kliknąć TUTAJ lub w zdjęcie poniżej.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – rozwiązania dla firm

Niestety mamy stan epidemii i kryzysu gospodarczego. Wobec tego weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa. Obecnie została już uchwalona nowelizacja owej ustawy – w nocy ze środy na czwartek 09.04.2020r. W najbliższych dniach zapewne wejdzie w życie i będzie można starać się o kolejne pomoce dla firm. 

Dotychczas wprowadzone rozwiązania obejmują m. in.:

 1. zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące,
 2. świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne,
 3. ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (przy odroczeniu składek lub rozłożeniu ich na raty),
 4. dofinansowania z FGŚP,
 5. dofinansowania od Starosty dla MŚP i samozatrudnionych,
 6. pożyczkę od Starosty podlegającą umorzeniu dla mikroprzedsiębiorcy,
 7. możliwość przedłużenia spłaty kredytu obrotowego,
 8. zmiany w funkcjonowaniu spółek (np. zgromadzenia wspólników online, posiedzenia zarządu w trybie tele- lub wideokonferencji),
 9. czas i warunki pracy pracowników (np. porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy),
 10. umowy najmu w obiektach handlowych
 11. inne (podatki, opłaty lokalne, zamówienia publiczne, terminy itd.)

O kilku z wprowadzonych rozwiązań można przeczytać na naszym innym firmowym blogu „Odwołanie od decyzji ZUS”. Z pewnością dowiesz się tam jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe. Ostatnio ukazał się tam również wpis na temat dofinansowań i pożyczek możliwych do uzyskania od Starosty, a dokładnie powiatowych urzędach pracy. Więcej przeczytasz TUTAJ lub klikając w poniższe zdjęcie.

PORADA TELEFONICZNA

W związku z aktualnym zagrożeniem zarażeniem COVID-19 wprowadziliśmy usługę porady telefonicznej. 
Rezerwacji oraz płatności można dokonać w TUTAJ dostępnym ze strony Kancelarii w Chrzanowie jak i strony Spółki w Rudzie Śląskiej. Po dokonaniu rezerwacji oddzwonimy niezwłocznie aby ustalić szczegóły porady. Co do terminów jesteśmy elastyczni. Termin wybrany w panelu możemy dostosować do Państwa potrzeb.

Zawieszenie działalności gospodarczej.

Blog ten powinien w zasadzie zajmować się tematem tworzenia nowych działalności, niestety w związku z pandemią tematem wiodącym jest to jak przetrwać to „tsunami” dla gospodarki. Dlatego też dzisiaj zajmę się tematem „off topic”

Od momentu rozpoczęcia ogólnej kwarantanny, pojawiają się pytania o różne rozwiązania zmierzające do minimalizacji strat. Przedsiębiorcy pytają mnie m.in. o zawieszenie działalności. W związku z powyższym postaram się skrótowo przedstawić tą instytucję.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej to czasowe, zależne wyłącznie od woli przedsiębiorcy, zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. W polskim prawie możliwość zawieszenia działalności gospodarczej reguluje ustawa Prawo Przedsiębiorców.

Chęć zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej może wynikać z różnych przyczyn. Przyczyny w zasadzie nie mają znaczenia dla możliwości skorzystania z zawieszenia.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wyłącza możliwość wykonywania tej działalności i osiągania z niej przychodów, jednocześnie zwalnia przedsiębiorcę od płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłacania zaliczek na podatki.

Zawieszenie wykonywanie działalności gospodarczej uregulowane w Prawie Przedsiębiorców jest możliwe tylko przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników.

Ograniczenie to dotyczy wyłącznie zatrudnienia pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie wyklucza natomiast zatrudnienia pracowników na innej podstawie, np. umowie o dzieło lub umowie zlecenia. Umowy cywilnoprawne zawarte przed zawieszeniem działalności, nie ulegają rozwiązaniu na skutek zawieszenia, nie mogą jednak być wykonywane w sposób, który świadczyłby o prowadzeniu działalności.

Wyjątek stanowi możliwość zatrudniania pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może on zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Podobnie przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może:
1) wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywać zawarte wcześniej umowy;
2) przyjmować należności;
3) zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
5) osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

Podczas zawieszenia przedsiębiorca jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na takich samych zasadach jak przedsiębiorca wykonujących działalność gospodarczą.

Co wydaje się oczywiste w czasie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca powinien wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, z których nie zwalnia go wprost ustawa.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.

Obowiązkiem zarządu sp. z o.o. jest zwołanie raz do roku zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

I tak, zwyczajne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Czyli jeśli standardowo rok obrotowy trwa w spółce od 1 stycznia do 31 grudnia, to zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca roku następnego.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia powinno być: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty (przy czym umowa spółki może wyłączać tą kompetencję zgromadzenia) oraz udzielenie członkom organów (zarząd oraz jeśli jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Podkreślenia wymaga, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu mogą być głosowane wszelkie inne uchwały, które co do zasady byłyby przedmiotem nadzwyczajnego zgromadzenia, gdyby były rozpatrywane w innym czasie, np. o zmianie składu zarządu czy zmianie umowy spółki.

O planowanym zgromadzeniu wspólników zarząd zawiadamia przesyłką poleconą co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym zgromadzeniem. Możliwe jest też zawiadomienie przez pocztę e-mail jeśli wspólnik wyraził na to zgodę na piśmie. Zawiadomienie zawiera dane o dacie i miejscu zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz gdy przedmiotem zgromadzenia będzie zmiana umowy spółki, to projekt tej zmiany.

W praktyce, gdy spółka nie jest dużym podmiotem, a wspólnicy są w stosunkach towarzyskich, zwykle nie informuje się o zgromadzeniu w sposób formalny, lecz zwołuje się je ad hoc (nieformalnie), warunkiem jest wtedy reprezentowanie na zgromadzeniu 100 % kapitału zakładowego. Wówczas możliwe jest głosowanie nad uchwałami nieobjętymi porządkiem obrad i bez formalnych zawiadomień, pod warunkiem że żaden ze wspólników nie sprzeciwia się takiej formie.

Księga protokołów

Kontynuując cykl wpisów na  temat obowiązków w sp. z o.o., poruszę  kwestię kolejnej księgi, zwanej księgą protokołów.  Jest to  dokument, w którym powinny się znaleźć wszelkie uchwały zapadające na zgromadzeniach wspólników spółki, które nadto powinny być podpisane co najmniej przez przewodniczącego i protokolanta. Jeżeli natomiast zgromadzenie wspólników protokołowane jest przez notariusza, wówczas do księgi załącza się wypis protokołu notarialnego.

Co powinien zawierać protokół?  W skrócie powinien uwzględniać opis przebiegu zgromadzenia, a dokładniej: dane o prawidłowości zwołania zgromadzenia, zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, zgłaszanych wnioskach oraz głosowanych uchwałach wraz z podaniem ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się, informacje o zgłoszonych sprzeciwach i ewentualnej tajności głosowania. Co ważne, do protokołu załącza się też listę obecności obejmującą spis udziałowców, pełnomocników, członków zarządu i innych obecnych osób. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników.

Każdy ze wspólników ma prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania mu z niej wypisów uchwał, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez zarząd.

Forma księgi protokołów. O tym, czy będzie to segregator, teczka czy nawet zwykły zeszyt, decyduje zarząd. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10.04.2014 r. I CSK 406/13 wypowiedział się co do księgi protokołów, stwierdzając, że wobec milczenia art. 248 k.s.h. na temat formy księgi protokołów, może być ona prowadzona w formie dowolnej. Istotne jest aby znajdowały się w niej wszystkie uchwały podjęte przez wspólników.

Księga udziałów w sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy szczególne (np. ustawa o KRS, ustawa o rachunkowości) nakładają szereg obowiązków na spółkę z o.o.

Pierwszy obowiązek jaki można wymienić polega na prowadzeniu przez zarząd sp. z o.o. tzw. księgi udziałów. Jest to dokument, w którym wpisuje się imię i nazwisko albo nazwę (gdy jest np. inna spółka) wspólnika, siedzibę albo adres wspólnika, liczbę posiadanych udziałów, ustanowienie zastawu lub użytkowania na udziałach i wykonywanie głosu przez zastawnika lub użytkownika oraz wszelkie zmiany osób wspólników lub przysługujących im udziałów (np. wykreślenie dawnego właściciela udziałów i wpisanie nabywcy udziałów).

Księga powinna być dostępna w siedzibie spółki, a każdy wspólnik ma prawo ją przeglądać. Z kolei, treść księgi udziałów jest podstawą sporządzenia listy wspólników spółki, na której znajdują się te same dane co w księdze udziałów, z tym zastrzeżeniem, że lista wskazuje tylko aktualnych udziałowców oraz dane o ewentualnym zastawie lub użytkowaniu udziałów. Zarząd spółki po każdym wpisaniu zmiany w księdze udziałów, sporządza nową listę wspólników i składa ją do rejestru KRS.

Co ważne, lista ta musi być podpisana przez wszystkich członków zarządu. Poza listą wspólników należy zgłosić zmianę w rejestrze, gdy któryś z wspólników na skutek zmiany nabywa 10 % udziałów albo więcej albo też „spadnie” poniżej 10% progu udziałów. W odpisach KRS widoczni są bowiem tylko wspólnicy posiadający 10% udziałów albo więcej (pozostali znajdują się na liście wspólników w aktach rejestrowych).

Księga może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W żadnym przepisie nie wskazano wymogu co do podpisania księgi udziałów przez zarząd czy opatrzenia jej pieczęcią.

Koszty założenia spółki z o.o. (s.r.o) w Czechach

Ostatnimi czasy bardzo popularne stało się zakładanie spółek z o.o. w Czechach. Dzisiaj nie będę się skupiał nad zasadnością takiego posunięcia, jego opłacalnością i ryzykach tego przedsięwzięcia.
O tym być może w kolejnych wpisach. Dzisiaj napiszę z jakimi kosztami wiąże się taka decyzja oraz jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić.

Poniższy wpis nie jest ofertą a wskazane w nim kwoty zostały podane w oparciu o ostatnią wycenę (z 3.11.2016r.) takiego przedsięwzięcia dokonaną przez współpracującą ze mną czeską firmę doradczą.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach potrzebne są standardowe  dokumenty:  dowód osobisty,
 zaświadczenie o niekaralności członków zarządu z Polski,  zgoda właściciela lokalu z umiejscowienie siedziby firmy.


Z kolei pierwsze informacje potrzebne do założenia spółki jakie przekazujemy czeskiej kancelarii również nie odbiegają od rejestracji spółki w Polsce i są to: 
 
 nazwa spółki, siedziba spółki, 
wysokość kapitału zakładowego, wykaz wspólników, zawierający nazwę i siedzibę osoby prawnej lub nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej, wysokość udziałów, 
nazwiska i miejsce zamieszkania osób reprezentujących spółkę na zewnątrz ,  przedmiot działalności spółki.


Całą procedurę można załatwić w ciągu jednego dnia. 
 
Koszt procedury założenia spółki wynosi ok. 26.000 CZK netto  i zawiera koszty aktu notarialnego, opłaty skarbowej, uwierzytelnienia podpisów, usługi firmy doradczej.

Konieczne będzie również dokonanie rejestracji VAT

potrzebne dokumenty i informacje:
– dokładnie wypełniony formularz rejestracji,
– szczegółowa specyfikacja działalności – biznes plan,
– należy wykazać, że miejscem prowadzenia działalności gospodarczej będą Czechy
– należy wykazać ze spółka już prowadzi lub przygotowuje się do prowadzenia działalności – istotne są wszelkiego rodzaju listy intencyjne, korespondencje e-mail, zamówienia, oferty, informacje o umowach przyszłych, faktury proforma, oraz inne kroki, które zostały podjęte w celu rozpoczęcia prowadzenia działalności,
– należy przedstawić jak finansowo zabezpieczona jest firma tzn. skąd będą pozyskiwane środki na prowadzenie działalności,
– potrzebna będzie umowa rachunku bankowego.

Koszt usługi rejestracji podmiotu do VAT  to ok: 5000,-CZK netto

SIEDZIBA SPÓŁKI


Jeżeli chodzi o siedzibę spółki, to można przy pomocy firmy doradczej wynająć lokal albo skorzystać z oferty tzw. biura wirtualnego. Ceny dla biur wirtualnych (Ostrawa, Hawierzów) to  ok 900 CZK netto miesięcznie, jednorazowa opłata administracyjna  to zazwyczaj ok 1.000CZK netto, płatne przeważnie za rok z góry, czyli roczny koszt biura wirtualnego oscyluje w granicach 11.800 CZK  netto.

POMOC PRZY ZAŁOŻENIU RACHUNKU BANKOWEGO  to zazwyczaj ok. 900,-CZK/ netto za  1 godzinę

Usługa obejmuje przeważnie:

– dobór banku do zapotrzebowań na usługi usługi bankowości,
– pomoc i serwis językowy podczas spotkania w banku.

TŁUMACZENIA

Przy zakładaniu firmy w Czechach istotne będą  również  koszty tłumaczenia dokumentów, które należy uwzględnić w swoim projekcie.

Jaka księgowość w firmie ?

Kontynuując nasze ABC początkującego przedsiębiorcy, dzisiaj może mniej prawnie a bardziej praktycznie, porównam sposoby i formy prowadzenia księgowości a także krótko przybliżę formy opodatkowania mające wpływ na decyzję o sposobie i formach prowadzenia księgowości.

Pierwsze pytanie jakie zazwyczaj pada z ust zaczynającego przedsiębiorcy brzmi: czy każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość ?

Jeżeli księgowość rozumiemy jako prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów bądź pełną rachunkowość to część przedsiębiorców może działać bez prowadzenia tak rozumianej księgowości. Jeżeli jednak za księgowość uznamy sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych to takie czynności mniej lub bardziej skomplikowane będzie musiał podjąć każdy przedsiębiorca.

Zacznijmy zatem ….. od początku 🙂 , którym jest decyzja o formie opodatkowania.

Jest to jedna z najistotniejszych decyzji przed jakimi staje każdy przedsiębiorca. To bowiem od niej zależy sposób i forma prowadzenia księgowości, a także wysokość opłacanego podatku dochodowego. Określa ona sposób wyliczenia podatku dochodowego i stawkę procentową podatku lub jego kwotę do zapłaty. Co więcej decyduje również o formalnościach, których przedsiębiorca musi dopełniać w związku z rozliczaniem podatku, chodzi tu o ewidencje, formularze i terminy zapłaty podatku.

PRZEPISY OFERUJĄ CZTERY FORMY OPODATKOWANIA

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • kartę podatkową
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór formy opodatkowania nie jest w pełni swobodny.

Niektóre formy opodatkowania są bowiem przeznaczone tylko dla określonej grupy przedsiębiorców.

Każdy może wybrać zasady ogólne. Większość przedsiębiorców ma także prawo do podatku liniowego.

Przemyśl tą kwestię dobrze, gdyż zmiana formy opodatkowania możliwa jest co do zasady raz do roku.

ZASADY OGÓLNE

Jest to najpopularniejsza forma opodatkowania, może z niej skorzystać każdy przedsiębiorca – niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. W tym przypadku podatek oblicza się jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty.

Oprócz tego możliwe jest skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, różnych ulg i rozliczeń wspólnie z małżonkiem.

PODATEK LINIOWY

Tak jak w przypadku zasad ogólnych, podatek liniowy nakazuje obliczać podatek dochodowy jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty. Jednak w tym przypadku stawka podatku jest tylko jedna i na dzień dzisiejszy wynosi 19%, niezależnie od kwoty dochodu. W tej formie brak jednakże kwoty wolnej od opodatkowania nie ma ulg i niemożliwe jest rozliczanie wspólnie z małżonkiem.

Przedsiębiorcy korzystający z zasad ogólnych i podatku liniowego mają obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.

RYCZAŁT

Ta forma nakazuje wyliczać podatek jako procent od przychodów.

Zaletą ryczałtu są uproszczone formalności. Brak możliwości rozliczania kosztów sprawia, że nie prowadzi się Książki Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca sporządza jedynie ewidencję przychodów, od których oblicza podatek stanowiący ich procent.

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa w ogóle nie wiąże podatku z zarobkami – podatek w tej formie to stała kwota, płacona w zależności od branży, wielkości miasta i prowadzonej działalności. Osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnione od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach.

Należy pamiętać o tym, że dwie ostatnie formy opodatkowania nie pozwalają obniżać podatku przez rozliczanie kosztów działalności.

BIURO RACHUNKOWE CZY SAMODZIELNA KSIĘGOWOŚĆ ?

 Biuro rachunkowe

Większość przedsiębiorców decyduje się na wykupienie usługi księgowej w specjalistycznej firmie. Świadczenie takiej usługi wymaga już pewnej wiedzy i wykształcenia. Koszt księgowości uzależniony jest od zakresu dokumentacji jaką biuro musi tworzyć i ewidencjonować.
Podstawowy zakres usług biur rachunkowych to:

 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych i składanie deklaracji podatkowych,
 • składanie deklaracji do ZUS,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej,
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • wystawienie ewentualnych not korygujących,
 • wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • sporządzenie aktualizacji CEiDG-1,
 • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych właściciela lub właścicieli firmy,
 • reprezentacja w US i ZUS,
 • stała opieka i możliwość konsultacji.

Myślę, że większość biur rachunkowych oferuje już w standardzie doradztwo przy wyborze korzystnego sposobu rozliczania podatków czyli tzw. optymalizację zobowiązań podatkowych.

Niektóre biura rachunkowe korzystające z zaawansowanego oprogramowania oferują stały dostęp do finansów firmowych online a także narzędzia do fakturowania, czy dostarczania dokumentów w formie elektronicznej.

Współpraca z biurem rachunkowym to przede wszystkim oszczędność czasu za którą jednak trzeba zapłacić. W obecnej chwili poza biurami, do których możemy pójść, zapoznać się z osobą prowadzącą naszą księgowość działa szereg wirtualnych biur rachunkowych gdzie kontakty z nim są całkowicie zautomatyzowane.

Wybierając biura rachunkowe należy zwrócić uwagę, że niektóre prowadzone są przez Doradców Podatkowych. To z pewnością podnosi poziom obsługi i rozszerza ich wachlarz co może mieć duże znaczenie np. w przypadku sporu z organem podatkowym.

Prowadzenie księgowości samodzielnie.

Każdy przedsiębiorca może prowadzić księgowość na własną rękę , nie w tym przypadku, żadnych ograniczeń. Nie mniej jednak  oczywistym jest, iż do podjęcia się tego zadania koniecznością  będzie poszerzenie wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Samodzielne prowadzenie księgowości opartej na KPiR nie należy do trudnych.

Na rynku dostępna jest szeroka gama oprogramowania, które automatycznie generuje dokumenty księgowe, i wszelkie wymagane ewidencje, wylicza podatki i składki ZUS, generuje niezbędne deklaracje.

Oprogramowanie jest dostępne zarówno w wersji bezpłatnej jak i płatnej. Zdarza się, że całkiem przyzwoity program można nabyć jako dodatek do prasy branżowej. Sam z takiego korzystałem przez kilka lat.

Jeśli już wybrałeś sposób prowadzenia księgowości to musisz to ujawnić w CEIDG, podając nazwę i NIP podmiotu prowadzącego księgowość w przypadku samodzielnej księgowości, to pole należy pozostawić puste), podając adres przechowywania dokumentacji.
Należy także pamiętać o tym, że powyższe dane trzeba aktualizować za każdym razem, gdy zachodzi zmiana, np. przedsiębiorca przechodzi z samodzielnej księgowości na obsługę biura rachunkowego lub zmienia biuro na inne. Aktualizacji dokonuje się w terminie do 7 dni od daty w której nastąpiła zmiana.

Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Miło mi Wszystkich czytelników poinformować, iż moja Kancelaria została Partnerem Karty Dużej Rodziny !

KARTA DUŻEJ RODZINY LOGO 2

Karta Dużej Rodziny, to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Jeżeli jesteś jej posiadaczem, to możesz korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Co jednak najważniejsze, zniżki mogą oferować instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. I dlatego my postanowiliśmy z własną ofertą zniżek przystąpić do programu Karty Dużej Rodziny. Dla nas duża rzecz, ale dla Ciebie mam nadzieję, że jeszcze większa, bo powinna ułatwić dostęp do nieraz niezbędnej pomocy prawnej.

Na razie usługi w tym zakresie świadczone będą wyłącznie w Oddziale Kancelarii w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 47. Po szczegóły z tym związane zapraszam jednak bezpośrednio do kancelarii w Rudzie Śląskiej lub drogą mailową. Z przyjemnością wyjaśnimy jakie usługi świadczone będą w sposób preferencyjny w porównaniu do tradycyjnej oferty. Serdecznie zapraszam.

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o Karcie Dużej Rodziny koniecznie zaglądnij TUTAJ !!!